Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto

Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

Podzielone są one na 3 kategorie:

 • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • gminy sąsiadujące
 • pozostałe gminy w województwie
GKM

Już siedem banków będzie mogło udzielać Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego (GKM) w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Niestety żaden nie przedstawił do tej pory konkretnej oferty. Jedynie Pekao SA zakomunikował o planach wprowadzenia oferty we wrześniu 2022 roku.

Aktualna (30.06.2022) banków, które podpisały umowy z BGK umożliwiające zabezpieczanie kredytów gwarancją:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. BPS S.A.
 7. PKO Bank Polski S.A.
Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto
Poznaliśmy prawie wszystkie limity ceny 1m2 mieszkań i domów, które będą obowiązywały w pierwszych 4 miesiącach działania programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBW). Program zacznie działać już 27 maja 2022 roku. Jeśli ktoś chciałby się ubiegać o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy GKM, to jego nieruchomość musi mieścić się w tych limitach.
Podzielone są one na 3 kategorie:

 • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • gminy sąsiadujące
 • pozostałe gminy w województwie

(więcej…)

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego - wskaźniki -Proferto
4 kwietnia 2022 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 31.03.2022 w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Dzięki temu mogliśmy wyliczyć jakie maksymalne ceny 1m2 będą w woj. warmińsko -mazurskim obowiązywały w pierwszych 4 miesiącach działania programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM). (więcej…)

TYSIĄCE TANISZYCH MIESZKAŃ WYKLUCZONE Z PROGRAMU „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”
Ideą powstawania programów takich jak historyczne „Rodzina na Swoim” (RNS) czy „Mieszkanie dla Młodych” (MDM) była potrzeba pomocy mniej sytuowanym i wielodzietnym rodzinom w nabyciu swoich własnych czterech kątów. Jak zawsze oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i liczy się to jak ostatecznie wyglądają przepisy wykonawcze. Żaden z przytoczonych programów nie był doskonały.

To samo dotyczy programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” a dokładniej ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (GKM). Przedstawiony on został jako element polityki prospołecznej, jako odpowiedź na rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego. Obecnie banki wymagają min. 10% wkłady własnego w inwestycję, która ma doprowadzić do nabycie swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Dzięki GKM także Ci którzy nie byli w stanie do tej pory odłożyć żadnych środków finansowych mogą mieć szanse na kredyt. (więcej…)

Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy - GKM - Katarzyna Grzybowska

Kredyt bez wkładu własnego – dla kogo ?

Warunki miejsca zamieszkania

Według ustawy z dnia 1 października 2021 roku, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy (GKM) może wnioskować kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli:

– posiada obywatelstwo polskie lub
– nie posiada obywatelstwa polskiego, a prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a GKM jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Warunki finansowe

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jedynie w walucie polskiej, co oznacza, że klient powinien otrzymywać wynagrodzenie lub generować dochody w tej samej walucie na zasadach określanych przez wewnętrzne regulacje banków komercyjnych. Niektóre z nich dopuszczają możliwość osiągania dodatkowego dochodu w walucie zagranicznej. Chodzi o eliminowane ryzyka kursowego, które w zależności od sytuacji rynkowej złotego mogłoby wpłynąć niekorzystnie na strony kredytu.

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie podaje minimalnej kwoty wkładu własnego, tj. wkładu jaki kredytobiorca zobowiązuje się pokryć na rzecz: nabywania prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości, wkładu budowlanego, lub budowy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że w stosunku do wartości inwestycji wkład własny  może wynosić nawet 0%. (więcej…)

Sala posiedzeń Sejmu

Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

USTAWA
z dnia 1 października 2021 r.
o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym[1])

Art. 1. Ustawa określa:

1)     zasady i warunki udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego;
2)     zasady i warunki udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, gwarancji spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, zwanej dalej „gwarancją”;
3)     zasady i warunki dokonywania przez BGK na rzecz kredytobiorcy spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko, zwanej dalej „spłatą rodzinną”;

(więcej…)